PALUU  

SÄÄNNÖT JA YLEISET OHJELMATOIMITUSEHDOT

StarPoint viihdepalveluun voivat rekisteröityä käyttäjiksi täysi-ikäiset yksityishenkilöt, sekä yritysten edustajat, joilla on oikeus tilata viihdepalveluja edustamansa yrityksen nimissä. Palveluun rekisteröityneet käyttäjät saavat uutiskirjeemme automaattisesti.

Alustavien varausten tai tarjouspyyntöjen tekeminen ei kuitenkaan edellytä rekisteröitymistä StarPoint viihdepalveluun.

ARTISTITAKUU!

 • StarPoint Oy takaa tilaisuuteesi korvaavan esiintyjän tilanteissa, joissa varaamasi artisti on estynyt esimerkiksi sairastapauksen vuoksi esiintymään
 • Jotta voit keskittyä muihin tilaisuuden järjestelyjen kannalta keskeisiin tehtäviin em. tilanteissa, LUPAAMME JÄRJESTÄÄ TILAAMASI TASOISEN ESIINTYJÄN TILAISUUTEESI ILMAN LISÄKUSTANNUKSIA, MIKÄLI SAAMME TIEDON ESIINTYJÄN PERUUTUKSESTA VIIMEISTÄÄN 2 PÄIVÄÄ ENNEN SOVITTUA ESIINTYMISTÄ!
 • Alle 48 tunnin sisällä ennen esityksen aloitusaikaa toteutuvista peruutuksista sovimme jatkotoimet asiakkaan kanssa aina tapauskohtaisesti.

NÄIN TILAAT ESIINTYJÄN

Löydettyäsi mieleisen esiintyjän voit toimia seuraavilla tavoilla. Mikäli haluat käytön opastusta tai henkilökohtaista palvelua, soita rohkeasti numeroomme 024 809 2220.

 1. ALUSTAVA VARAUS JÄRJESTELMÄN KAUTTA
  • Alustavan varauksen teko on mahdollista silloin, kun palvelun hinta näkyvissä
  • Varaus ei ole sitova eikä edellytä rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi
  • Mikäli valitsemasi artisti ei ole käytettävissä, StarPoint Oy:n edustaja etsii 2-3 vaihtoehtoista esiintyjää jotka vastaavat tekemiäsi valintakriteereitä, ja ottaa Sinuun yhteyttä 24 tunnin sisällä varauksestasi sekä esittelee vaihtoehdot
 2. TARJOUSPYYNNÖN JÄTTÄMINEN JÄRJESTELMÄN KAUTTA
  • Tarjouspyynnön teko on mahdollista silloin, kun palvelun hinta ei ole näkyvissä
  • Tarjouspyyntö ei edellytä rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi
  • Mikäli valitsemasi artisti ei ole käytettävissä, StarPoint Oy:n edustaja etsii 2-3 vaihtoehtoista esiintyjää jotka vastaavat tekemiäsi valintakriteereitä, ja ottaa Sinuun yhteyttä 24 tunnin sisällä tarjouspyynnöstäsi sekä esittelee vaihtoehdot
 3. HENKILÖKOHTAINEN PALVELU
  • Autamme Sinua löytämään parhaan mahdollisen ja myös budjettiin sopivan esiintyjän/esiintyjät tilaisuuteesi
  • Voit ottaa meihin henkilökohtaisesti yhteyttä kaikissa tilanteissa, eikä se edellytä palveluun rekisteröitymistä
  • Soita numeroomme 024 809 2220 tai lähetä sähköpostia osoitteeseemme info@starpoint.fi niin me otamme Sinuun yhteyttä

YLEISET OHJELMATOIMITUSEHDOT

 1. YLEISTEN OHJELMATOIMITUSEHTOJEN SOVELTAMINEN

  Seuraavassa esitettyjä yleisiä ohjelmatoimitusehtoja sovelletaan kaikkiin osapuolten, ohjelman toimittajan (myöhemmin toimittajan) ja ohjelman tilaajan (myöhemmin tilaaja) välillä sovittuihin ohjelmatoimituksiin.

 2. OHJELMATOIMITUSSOPIMUKSEN VOIMAANTULO

  Jollei osapuolten kesken ole kirjallisesti muuta sovittu, ohjelmatoimitussopimus tulee voimaan siitä hetkestä lähtien, kun osapuolet ovat suullisesti sopineet ohjelman varaamisesta tilaajan käyttöön määrättynä ajankohtana. Tällöin suullisessakin sopimuksessa noudatetaan näitä yleisiä ehtoja.

 3. KIRJALLISEN VAHVISTUKSEN MERKITYKSESTÄ

  Kirjallisen vahvistuksen tarkoituksena on toimia molemmille osapuolille todisteena siitä, mitä on suullisesti sovittu. Mikäli tilaaja ei ole palauttanut asianmukaisesti allekirjoitettua kirjallista vahvistusta toimittajalle toimituskohtaisissa ehdoissa mainittuun määräpäivään mennessä, suullinen sopimus on tästä huolimatta voimassa, ellei sitä kirjallisesti/sähköpostitse/faxitse irtisanomisehtojen mukaan irtisanota.

 4. SOPIMUKSEN IRTISANOMISMENETTELY

  Ohjelmatoimitussopimus voidaan puolin ja toisin irtisanoa ilmoittamalla siitä kirjallisesti/sähköpostitse/faxitse viimeistään 30 päivää ennen sovittua ohjelman (ensimmäistä) esityspäivää. Lyhyemmistä tai pitemmistä peruutusajoista voidaan sopia toimituskohtaisissa sopimusehdoissa.

 5. ENNAKOITU SOPIMUSRIKKOMUS

  Jos sopimuksen teon jälkeen tilaajan taloudelliset olot osoittautuvat esim. viivästyneiden ohjelmasuorituskorvausten perusteella sellaisiksi, että on syytä olettaa toimituskohtaisen sopimuksen maksuvelvollisuuden vaarantuvan tai jäävän täyttämättä, toimittajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa maksuehtoja tai vaatia vakuutta.

  • Jos tilaaja kieltäytyy noudattamasta uusia maksuehtoja tai asettamasta vakuutta toimittajalla on oikeus pidättyä ohjelman toimituksesta ja toimittajalla on lisäksi oikeus vahingonkorvaukseen yleisien ohjelmatoimitusehtojen kohdan 11 mukaisesti. Mikäli tilaaja ei kirjallisesti tai faxitse viimeistään ilmoituksesta seuraavana arkipäivänä kieltäydy noudattamasta uusia maksuehtoja, sen katsotaan suostuneen noudattamaan niitä.

  • Jos tilaaja ei noudata uusia maksuehtoja tai aseta vakuutta tämä tulkitaan sopimusrikkomukseksi, jolloin toimittajalla on oikeus pidättyä ohjelman toimituksesta ja toimittajalla on lisäksi oikeus vahingonkorvaukseen yleisten ohjelmatoimitusehtojen kohdan 11 mukaisesti.

  • Jos sopimuksen teon jälkeen toimittajan taloudelliset olot osoittautuvat sellaisiksi, että on syytä olettaa toimituskohtaisen esiintymisvelvollisuuden vaarantuvan tai jäävän täyttämättä, tilaajalla on oikeus vaatia vakuus ohjelmatoimituksen toteutumisesta. Mikäli toimittaja ei aseta vakuutta on tilaajalla oikeus yksipuolisesti purkaa sopimus ja tilaajalla on lisäksi oikeus vahingonkorvaukseen yleisten ohjelmatoimitusehtojen kohdan 11 mukaisesti.

 6. MAKSUEHTOJEN LAIMINLYÖNNIN SEURAUS

  Mikäli tilaaja laiminlyö toimituskohtaisissa ehdoissa määritellyn maksuvelvollisuutensa, toimittajalla ja esiintyjäryhmällä on oikeus pidättyä ohjelman toimituksesta ja toimittajalla on lisäksi oikeus vahingonkorvaukseen yleisten ohjelmatoimitusehtojen kohdan 11 mukaisesti. Toimittajalla on lisäksi oikeus purkaa kaikki tulevat ohjelmatoimitussopimukset ilman korvausvelvollisuutta. Toimittajalla on tällöin oikeus vahingonkorvaukseen peruuntumisista aiheutuneiden todellisten kulujen mukaan.

 7. VEROT, VIRANOMAISMAKSUT, TEKIJÄNOIKEUSKORVAUKSET JA LUVAT

  Tilaaja vastaa omalla kustannuksellaan siitä, että pääsylipputuloista maksetaan tarvittaessa arvolisävero. Mikäli ohjelmatoimituskorvaus on sidottu pääsylipputuloihin, sopimuksessa mainitut hinnat ovat arvolisäverottomia nettohintoja. Mitään lupamaksuja, veroja, ennakkolippujen myyntipalkkioita tai vastaavia ei voida vähentää ohjelmatoimituskorvauksessa.

  Tilaaja vastaa omalla kustannuksellaan kaikista esiintymistilaisuuteen liittyvistä tekijänoikeudellisista maksuista ja ilmoituksista. Tilaaja vastaa kaikista tilaisuuden järjestämiseen tarvittavista luvista.

  Ohjelmamyynti on tällä hetkellä vapaata arvolisäverosta ja toimituskohtaiset ohjelmatoimitushinnat ovat arvolisäverottomia. Mikäli ohjelmatoimitukset tulevat lainmuutoksen tai verotuskäytännön johdosta arvolisäverollisiksi, arvolisävero lisätään sopimushintoihin ilman eri sopimusta. Toimistolla on oikeus lisätä esiintymisten hintoihin jälkikäteen sellaiset kustannukset, jotka aiheutuvat muuttuneista työehtosopimuksista, viranomais- tai lakisääteisistä päätöksistä (esim. eläkeprosentit, lakisääteiset sosiaalikulut, jne.) ja joita ei ole kohtuudella voinut ennakoida tai ottaa huomioon esiintymisten hinnasta sopimisen hetkellä. Toimisto pyrkii ilmoittamaan näistä muutoksista asiakkaalle niin hyvissä ajoin kuin se on mahdollista ja muutosten vaikutus hintaan tiedossa. Tällaisessa tapauksessa näistä syistä johtuva hinnanmuutos ei oikeuta asiakasta sopimuksen purkamiseen, vaan siinä säilyvät normaalit irtisanomisehdot (kohta 4.).

 8. TURVALLISUUS JA VAHINGOVASTUU

  Tilaaja vastaa koko tapahtuman turvallisuudesta. Tilaaja vastaa kaikista yleisölle tai heidän omaisuudelleen esiintymispaikalla tapahtuvista vahingoista. Tilaaja on velvollinen vakuuttamaan toimintansa yllä mainittujen vahinkojen varalta.

  Tilaaja vastaa niistä vahingoista jotka aiheuttavat esiintyjäryhmään kuuluville henkilöille tai heidän mukanaan tuomalle omaisuudelle siitä lähtien kun kuljetuskalusto on purettu siihen asti kunnes kuljetuskalusto on takaisin lastattu. Toimittajan on huolehdittava siitä, että esiintymisryhmän mukanaan tuoma esiintymisessä käytettävä laitteisto on vakuutettu. Esiintymisessä käytettävään esiintymisryhmän mukanaan tuomaa laitteistoon kohdistuvissa vahingoissa tilaajan vastuu rajoittuu vakuutuksen omavastuuosuuteen. Em. vastuurajoituslauseke ei ole voimassa, jos tilaaja aiheuttaa vahingon tahallisessa tai lainvastaisella toiminnalla.

  Esiintyjä vastaa itselleen ja laitteistolleen itse aiheuttamistaan vahingoista. Järjestäjä ymmärtää, että toimittaja vastaa vain esiintymisryhmän esiintymisen yhteydessä aiheuttamista vahingoista. Korvausta muista vahingoista tilaaja voi hakea vain kulloinkin syypäältä taholta itseltään.

  Tilaaja vastaa siitä, että esiintymispaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä ei käytetä myrkyllisiä tai muutoin terveydelle haitallisia aineita sisältäviä kemiallisia lattialiukasteita.

  HUOM! Mikäli järjestyshäiriöitä todetaan tai niiden katsotaan objektiivisesti olevan mahdollisia eikä mahdollisia puutteita korjata, on esiintyjällä oikeus keskeyttää esiintymisensä tai olla kokonaan esiintymättä. Tällaisessa tapauksessa toimittajalla on silti oikeus toimituskohtaisissa ehdoissa sovittuun palkkioon kokonaisuudessaan. Molempien osapuolten tulee yhteisymmärryksessä pyrkiä ratkaisemaan ongelmat niin, että esiintyminen pystytään toteuttamaan.

 9. TILAAJAN ASEMA ESIINTYJÄRYHMÄN JÄSENIIN NÄHDEN

  Esiintyjäryhmän jäsenet eivät ole työsuhteessa tilaajaan. Tilaajalla ei ole heihin nähden työnantajan direktiovaltaa. Toimittaja vastaa siitä, ettei tilaaja missään olosuhteissa joudu vastuuseen esiintyjäryhmän palkkioiden ennakkopidätyksistä tai muista työsuhteeseen liittyvistä työnantajan maksuvelvoitteista.

  Tilaaja ei voi missään tapauksessa vedota seikkoihin, jotka liittyvät esiintyjän taiteellisen suorituksen sisältöön.

 10. LIPUNMYYNTIIN SIDOTTUJEN OHJELMAKORVAUSTEN VALVONTA

  Mikäli tilaisuuden ohjelmatoimituskorvaus on sidottu lipunmyyntituloihin tilaaja säilyttää tilaisuuden lippukassan arvonlisäverotonta osuutta tilaajan ja toimittajan yhteiseen lukuun maksuhetkeen saakka. Tilaajan mahdolliset vapaakortit tai liput vaihdetaan tilaajan kustannuksella pääsylippuihin, ellei toimituskohtaisissa ehdoissa olla muuta sovittu.

  Jos ohjelmatoimituksessa maksettava hinta on sidottu tilaisuuden lipunmyyntituloihin, toimittajalla on oikeus valvoa lipunmyyntiä parhaaksi katsomallaan tavalla. Tilaisuudessa käytetään toimittajan omia pääsylippuja toimittajan vaatiessa.

 11. VAHINGONKORVAUS

  Yleinen vahingonkorvausperuste. Mikäli ohjelmatoimitus estyy kohdan 4 tarkoittaman irtisanomisajan umpeuduttua muusta kuin kohdan 12 mukaan ylivoimaiseksi esteeksi luettavasta syystä, määräytyy vahingonkorvauksen määrä seuraavasti:

  Sopimusrikkomuksista aiheutuneiden vahinkojen korvausten ylärajana on kulloinkin toimituskohtaisessa ohjelmatoimitussopimuksessa sovittu ohjelmatoimituksen hinta tai, ohjelmatoimituksen ollessa sidottu tilaisuuden lipunmyyntituloihin, ko. ohjelmatoimituksen sen hetkinen tavanomainen hinta. Korvauksen määrän on perustuttava todellisiin vahinkoihin. Goodwill-arvoihin ja saamatta jääneiden lipputulojen arviointiin perustuvat vaatimukset eivät sisälly korvattaviin vahinkoihin.

  Myöhästyminen. Jos esiintyjäryhmä myöhästyy muun syyn kuin ylivoimaisen esteen takia ja se aiheuttaa ohjelman viivästymisen muttei peruuntumista määrittyy vahingonkorvaus seuraavasti:

  Mikäli esiintymisen alku myöhästyy yli 30 minuuttia sovitusta ohjelmasta ja jää tästä syystä alle toimituskohtaisessa sopimuksessa sovitun vähimmäisesiintymisvelvoitteen tilaajan maksuvelvollisuus vähenee niin monta %:a sovitusta hinnasta kuin esittämättä jääneen ohjelman osuus olisi sovitusta vähimmäisesiintymisvelvoitteesta. Myös tilaajan tulee mahdollisuuksien mukaan vaikuttaa siihen, että vähimmäisesiintymisvelvoite saataisiin täytettyä.

  Reklamointi. Mahdolliset korvausvaatimukset on tehtävä kirjatulla kirjeellä tai faxitse seitsemän vuorokauden sisällä esiintymisestä, vahingon tapahtumisesta tai vahingon ilmenemisestä. Mikäli tilaaja haluaa reklamoida myöhästymisestä se on tehtävä ennen esiintymisen alkua. Mikäli korvausvaatimusta ei tehdä ajallaan aiheuttaa se puhevallan menetyksen ao. asiassa.

 12. YLIVOIMAISET ESTEET

  Ylivoimaisina esteinä ohjelmatoimituksen toteuttamiselle voidaan pitää seuraavia olosuhteita:

  • Yleiset force majeure tapaukset, kuten sota, lakot, luonnonmullistukset, ennalta arvaamaton liikenteen keskeytyminen, osapuolista riippumattomat viranomaisten määräykset yms.
  • Esiintyjäryhmän jäsenen sairaus, josta tilaajalle on toimitettava todisteena lääkärintodistus maininnoin työkyvyttömyysajasta.
  • Onnettomuudet ja autorikot sellaisissa tapauksissa, joissa korvaavan kuljetuskaluston hankkiminen osoittautuu mahdottomaksi ja/tai esiintymisen toteuttamiseen tarvittavat laitteet vaurioituvat eikä niitä kohtuudella saada korjattua tai korvattua ennen esityksen alkamista.

  Ylivoimaisesta esteestä on viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle. Silloin kun kysymys on ylivoimaisesta esteestä, kummallekaan osapuolelle ei synny mitään taloudellisia velvoitteita toisiaan kohtaan.

  HUOM! Mikäli esiintyminen estyy järjestäjän toiminnasta tai laiminlyönnistä johtuvasta viranomaisen väliintulosta johtuen on järjestäjä siitä huolimatta velvollinen korvaamaan ohjelmatoimitussopimuksen mukaisen palkkion. Tällaisia seikkoja olisivat mm. järjestyshäiriöt, lupaehtojen noudattamatta jättäminen, viranomais- tai tekijänoikeusmaksujen laiminlyönti jne.

 13. ESIINTYMISEN ÄÄNI- JA KUVATALLENNUS

  Esityksen tekijänoikeudet ovat yksinomaan esittäjillä, joten esitystä ei saa ääni- tai kuvatallentaa ilman esittäjien kanssa etukäteen tehtävää sopimusta. Tilaaja vastaa siitä, ettei esitystä äänitetä tai kuvata ilman esiintyjien suostumusta. Tilaajan on aktiivisesti tiedotettava tallennuskiellosta ja valvottava, ettei tallentamisvälineitä tuoda esiintymistilaan. Mikäli tilaisuuden aikana havaitaan asiatonta tallentamista, johon tilaaja ei puutu, on esiintyjällä oikeus olla esiintymättä tai keskeyttää jo aloittamansa esitys ja silti artistilla on oikeus täyteen palkkioon.

 14. TUOTTEIDEN JA AATTEIDEN MENEKIN EDISTÄMINEN

  Tilaajan on ilmoitettava tilaisuuden luonne ja ne tuotteet ja aatteet minkä menekkiä tilaisuudessa pääasiallisesti edistetään jo ennen suullisen sopimuksen tekemistä. Ilmoitusvelvollisuus ei koske tilaisuuden pitopaikan tavanomaista tuotemyyntiä kuten ruokaa ja virvokkeita. Artistin on ilmoitettava ne tuotteet ja aatteet minkä menekkiä ohjelma tai esiintyjä mahdollisesti edistää jo ennen suullisen sopimuksen tekemistä. Muussa tapauksessa osapuolet voivat luottaa siihen, että tilaisuuden tarkoitus ei ole edistää minkään tuotteen tai aatteen menekkiä.

  Mikäli ilmoitukset on tehty jo suullisen sopimuksen yhteydessä eikä niihin erityisesti puututa, katsotaan ilmoitettujen tuotteiden ja aatteiden menekin edistäminen tilaisuudessa hyväksytyksi.

  Esiintyjällä on oikeus myydä tilaisuudessa artistituotteitaan. Tällaista tuotemyyntiä varten on tilaajan osoitettava paikka.

 15. ESIINTYJÄRYHMÄN LAITTEIDEN KÄYTTÖ

  Esiintyjäryhmän tilaisuuteen mukanaan tuomia laitteita eivät muut saa käyttää ilman esiintyjien nimenomaista etukäteistä suostumusta.

 16. MUUTA SOVITTUA

  Toimituskohtaiseen sopimukseen liittyy usein liite (rider), sen määräykset ovat olennainen osa toimituskohtaista sopimusta. Riderin tulee olla toimituskohtaisen sopimuksen liitteenä jo allekirjoitushetkellä, ellei erikseen olla toisin sovittu.Mikäli tämä sopimus on ristiriidassa toimituskohtaisen sopimuksen tai siihen liittyvän riderin kanssa, noudatetaan näissä jälkimmäisessä olevia ehtoja. Mikäli toimituskohtainen sopimus ja rider ovat ristiriidassa, noudatetaan riderissa olevia ehtoja.

  Tilaajalla ja toimittajalla tulee olla esiintymispaikalla edustajat, joilla on oikeus tehdä päämiehiään velvoittavia sopimuksia. Tätä sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan kirjallisesti.

 17. OIKEUSTOIMIPAIKKA

  Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan toimittajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

 18. ALLEKIRJOITUSVALTUUDET

  Tilaajan on pyydettäessä liitettävä allekirjoittamaansa sopimukseen kauppa- tai yhdistysrekisteriote, josta selviää nimenkirjoitusoikeudet sekä tarvittaessa lisäselvitys nimenkirjoitusoikeudesta. Mikäli sopimuksen on allekirjoittanut joku, jolla ei ole asianmukaista valtuutusta, toimittaja voi joko vaatia tätä allekirjoittanutta henkilökohtaisesti vastaamaan sopimuksen velvoitteista tai korvausvelvollisuudetta purkaa sopimuksen noudattamatta irtisanomiselle tarkoitettuja määräaikoja ja vaatia vahingonkorvausta yleisten ohjelmatoimitusehtojen kohdan 11 mukaisesti.